O NAMA

Poslovni sistem Global seed je kompanija koja je svoju proizvodnju locirala u centralnom delu Vojvodine, regionu koji se odlikuje vrlo visokim potencijalom i resursima za bavljenje organskom poljoprivredom.

Na preko 2000 ha plodne vojvođanske ravnice bavimo se organskom biljnom i stočarskom proizvodnjom, proizvodnjom organskih smeša za ishranu preživara, obnovljivim izvorima energije i brinemo o zdravlju i dobrobiti životinja.

Mi, u Poslovnom sistemu Global seed, smo posvećeni brizi o zaposlenima, izgradnji dobrih partnerskih odnosa sa potrošačima i dobavljačima, stalnom usavršavanju znanja i tehnologije, dobrobiti životinja, očuvanju životne sredine i ostvarivanju dobiti uz primenu savremene tehnologije u proizvodnji i upravljanju.

Naša misija je da stvorimo savremenog potrošača organskih proizvoda, da ga naučimo šta je to organski proizvod, kako da ga prepozna, zašto je on važan za opšte blagostanje njegovog organizma, kako da se poveže sa prirodom i na najbolji način utiče na njeno očuvanje.

Naša vizija je da postanemo regionalni lider u proizvodnji organskog mleka, mesa i organske stočne hrane kao i najveća organska farma krava u Evropi.

U saradnji sa kompanijom Imlek organsko mleko, proizvedeno na našoj farmi u Čurugu, prerađuje se u paletu visokokvalitetnih organskih mlečnih prerađevina. Ovim smo proizvodni ciklus zaokružili, a naš zadatak ispunili.

Za sve što smo planirali potrebno je vreme, znanje, veliki rad i volja koja nam ne manjka. U ostvarivanju naših velikih ciljeva pomaže nam 140 zaposlenih i veliki broj radnika za sezonske poslove.

To smo, ukratko, mi.

Dobro došli u svet organske poljoprivrede.

Saša Vitošević
generalni direktor

Opulent Veterinarska Stanica Jegrička
Ripe Fruit Farm Obnovljivi Izovri Energije

DOKUMENTI

SISTEM KVALITETA

Naši proizvodi nose oznake sistema kvaliteta

 • Organic
 • ISO
 • HACCP

Uspostavili smo sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 22000:2007 kao i EEUOPPSTC “Equivalent European Organic Production and Processing Standard for Third Countries”.

Ovi sistemi su integrisani i u njih su ugrađeni instrumenti, kao što su procesna dokumenta, interne provere, preispitivanje od strane rukovodstva, analiza podataka, korektivne i preventivne mere, koji obezbeđuju neprekidno poboljšavanje njegove efektivnosti.

Sistem upravljanja bezbednošću hrane obezbeđuje:

 • da se ispoštuju svi standardi metoda organske biljne proizvodnje, proizvodnje hrane za životinje i metoda organske stočarske proizvodnje i to po regulativi Republike Srbije kao i po regulativi Evropske Unije,
 • da su sve poznate opasnosti u okviru sistema identifikovane, procenjene i kontrolisane u toj meri da proizvod neće ugroziti zdravlje potrošača,
 • adekvatnu dokumentaciju da podrži komunikaciju sa isporučiocima, kupcima i ostalim činiocima sa posebnim osvrtom na aspekte bezbednosti proizvoda,
 • upravljanje svim faktorima i uslovima koji imaju uticaja na bezbednost hrane u okviru sistema,
 • primenu analize opasnosti koja identifikuje opasnosti i odgovarajuća sredstva za njihovu kontrolu.

Kada potrošač na proizvodu vidi oznaku da je u proizvodnji primenjen HACCP sistem onda on zna da u rukama drži zdravstveno bezbedan prehrambeni proizvod koji utiče na redukovanje pojava bolesti izazvanih hranom.

ISO 22000:2007 sertifikat je jedini međunarodno priznat dokaz bezbednosti i kvaliteta koji izdaje nezavisno sertifikaciono telo.

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom ima izuzetan strateški značaj za sve vidove poslovanja. U tom smislu, standard ISO 22000:2007 je primenljiv na sve organizacije nezavisno od tipa, veličine, proizvodne ili uslužne delatnosti i jedini se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnom svetu.

Proces sertifikacije i kontrole se obavlja pod nadzorom renomirane kontrolne i sertifikacione kuće OCS, dok sertifikaciju i kontrolu po EU standardima radimo sa ovlašćenom kućom CERES.

Organic sertifikat

Ukoliko proizvođač želi da svoj proizvod deklariše kao organski i da ga plasira na tržište potreban mu je sertifikat o organskom poreklu proizvoda.

Sertifikat garantuje potrošaču da je proizvodnja poljoprivrednog, odnosno, prehrambenog proizvoda kontrolisana, od momenta uključivanja proizvodne jedinice (zemljišne parcele, gazdinstva, farme itd) u organsku proizvodnju do momenta plasiranja proizvoda na tržište.

Farme i proizvođači hrane koji poseduju organic sertifikat imaju strogo kontrolisanu proizvodnju biološki vrednije hrane. Biološku vrednost hrane određuje sam način gajenja, izbor vrsta i sorti ili rasa, kao i rast i razvoj u uslovima približnim prirodnoj sredini. Drugim rečima, u pitanju je proizvodnja bez upotrebe pesticida, odnosno, isključuje upotrebu herbicida, insekticida, fungicida, rodenticida, antibiotika, hormona i drugih sintetičko-hemijskih supstanci.

Prva sertifikacija farme zahteva da zemljište bude pripremljeno tj. da se nisu upotrebljavale nedozvoljene supstance (sintetički materijali i dr.) u određenom broju godina. Konvencionalno poljoprivredno zemljište, u periodu od dve do tri godine, prolazi kroz period konverzije čime se ispunjavaju uslovi za početak organske poljoprivredne proizvodnje Proizvodi koji se dobiju u ovom periodu ne smatraju se u potpunosti organskim, ali su na putu da to postanu i nose oznaku „Proizvod iz perioda konverzije“

Osnovni uslovi za dobijanje sertifikata

 • Obavezna je upotreba zemljišta koje je bilo oslobođeno tretmana od hemijskih đubriva u periodu od nekoliko godina (2 godine i više),
 • Neophodno je izbegavanje velikog broja hemijskih supstanci (npr. đubriva, pesticida, antibiotika, aditiva, rodenticida i fungicida), genetski modifikovanih organizama i sredstava za tretman voda,
 • Detaljna evidencija o proizvodnji i prodaji organskih proizvoda,
 • Strogo fizičko razdvajanje organske proizvodnje od konvencionalne
 • Stalne inspekcije i nadgledanje proizvodnje u toku proizvodnog procesa.

Sertifikacioni proces

Poljoprivredno gazdinstvo, po donošenju odluke o primeni metoda organske proizvodnje, mora preduzeti sledeće korake:

 • Da se detaljno upozna sa propisima, standardima i metodama organske biljne ili stočarske proizvodnje, uključujući skladištenje, obeležavanje proizvoda, transport i prodaju;
 • Neophodno je detaljno vođenje evidencije o svim proizvodnim procesima, prethodnom istorijatu farme, načinu organizacije i rezultatima ispitivanja vode i zemlje koji se koriste kao i svakodnevno beleženje proizvodnih i prodajnih aktivnosti;
 • Pisana evidencija o godišnjem proizvodnom planu, sa svim neophodnim detaljima, od semena do prodaje: izvori nabavke semena, lokacije svih polja i useva, đubriva i kontrola suzbijanja štetočina, vreme žetve, evidencija skladištenja proizvoda;
 • Sprovode se redovne inspekcije i kontrole od strane ovlašćenih organizacija
 • Godišnja inspekcijska/resertifikaciona naknada koja zavisi od države do države i od veličine poseda odnosno proizvodnje.

Obeležavanje organskih proizvoda

Kao potvrdu da je proizvodnja sertifikovana, odnosno, da su primenjene metode organske proizvodnje u skladu sa propisima Republike Srbije, proizvođač dobija sertifikat ovlašćene kontrolne organizacije i dozvolu da proizvod obeleži oznakom ORGANSKI PROIZVOD i nacionalnim znakom kao i saglasnost da na ambalažu stavi kod i logo ovlašćene kontrolne organizacije koja je vršila kontrolu i sertifikaciju proizvodnje.

Kao potvrdu da je proizvodnja sertifikovana, odnosno, da su primenjene metode organske proizvodnje u skladu sa propisima Evropske Unije, proizvođač dobija sertifikat ovlašćene kontrolne organizacije i dozvolu da proizvod obeleži znakom kojim se obeležavanju organski proizvodi u zemljama EU, kao i saglasnost da na ambalažu stavi kod i logo ovlašćene kontrolne organizacije koja je vršila kontrolu i sertifikaciju proizvodnje.

Sertifikat sadrži: naziv, sedište i broj koda ovlašćene organizacije; naziv, adresu ili sedište proizvođača; vrstu organskog proizvoda i njegovu procenjenu količinu za godinu dana; broj sertifikata; pečat ovlašćene organizacije i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji.

U deklaraciji organskog proizvoda navode se naziv proizvođača, odnosno uvoznika, zemlja porekla, godina proizvodnje, rok trajanja proizvoda, broj i datum izdavanja sertifikata, a kada se radi o prehrambenim proizvodima, navode se i svi sastojci po redosledu njihovog masenog učešća, aditivi i metoda prerade proizvoda.

Poljoprivredni proizvodi, koji se nalaze u periodu konverzije mogu se staviti u promet ukoliko je njihovu proizvodnju kontrolisala ovlašćena kontrolna organizacija i obeležavaju se oznakom PROIZVOD IZ PERIODA KONVERZIJE, nazivom i logom ovlašćene kontrolne organizacije, ali ne i nacionalnim znakom.

FABRIKA STOČNE HRANE OPULENT

Da bi se zasnovala organska stočarska proizvodnja, neophodno je obezbediti ishranu životinja na pašnjacima ili organski proizvedenom hranom sa sopstvenog imanja ili sa imanja u regionu, ukoliko su ona pod kontrolom ovlašćene kontrolne organizacije.

Ovo je bio jedan od osnovnih razloga da se upustimo u investiciju izgradnje sopstvene fabrike organske stočne hrane pod brendom Opulent.

Opulent je prva fabrika stočne hrane u regionu specijalizovana za proizvodnju organske stočne hrane i koncentrovanih organskih smeša.

Projektovana je prema tehnologiji holandske kompanije Ottevanger, jednog od evropskih lidera u ovoj oblasti.

Fabriku Opulent karakterišu specijalizovane linije za:

 • proizvodnju termo flekica
 • melasiranje
 • ekstrudiranje
 • presovanje

Smeše iz proizvodnog asortimana Opulent sastavljene su u saradnji sa eminentnim stručnjacima Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad.

Ono, na šta je Opulent posebno fokusiran jeste proces termoflekičenja, tehnološki najnoviji vid obrade žitarica namenjenih ishrani svih vrsta preživara u svojoj ponudi ima kukuruzne, ovsene, ječmene i pšenične termo flekice.


U skladu sa svojim kapacitetima, fabrika je projektovana da zadovolji potrebe sopstvene farme i da za potrebe tržišta na godišnjem nivou isporuči oko 30.000 tona koncentrovanih organskih hraniva za preživare.

Svojim korisnicima Opulent nudi mogućnost proizvodnje organskih smeša po posebnim zahtevima naručioca, pružanje konsultanskih usluga od strane Opulent nutricionista, instaliranje bin silosa kao i distribuciju proizvoda u rinfuzi i pakovanjima od 40, 50, 500 i 1.000 kg.

Proizvodni program opulent:


Program za telad


Program za krave muzare i zasušene krave


Program za priplodne junice


Program za proizvodnju termo flekica


Program za tovnu junad


Proizvodi linija ekstrudiranja i presovanja

Kontakt:

Fabrika stočne hrane Opulent
Gospođinačka 1a
21238 Čurug

Tel: +381.21.4804.348
Fax: +381.21.833.039
Mob: +381.63.1074.586

VETERINARSKA AMBULANTA JEGRIČKA

Veterinarska ambulanta Jegrička doo radi u skladu sa principima dobre veterinarske prakse, pri čemu su stručnost, savesnost i briga o dobrobiti životinja na prvom mestu.

Ambulanta zapošljava doktore veterinarske medicine i tehničare, koji imaju dugogodišnje stručno iskustvo u pružanju veterinarskih usluga, što omogućava povećanu produktivnost i ekonomičnost u stočarskoj proizvodnji, zdravlju i reprodukciji domaćih životinja i obezbeđenju zdravlja ljudi.

Zaposleni u veterinarskoj ambulanti Jegrička najveći deo aktivnosti obavljaju na našoj farmi te je ovo jedan od osnovnih razloga zbog kojeg su naši doktori veterinarske medicine i tehničari obučeni za rad u sistemu organske stočarske proizvodnje.

Jedan od najvažnijih poslova koje, u saradnji sa zaposlenima na našoj farmi krava, obavljaju jeste prevencija bolesti jer je to jedna od osnova uspešnog organskog stočarstva.

Prevencija bolesti u organskoj proizvodnji se zasniva na:

 • Uzgajivačkim metodama koje su u skladu sa zahtevima i potrebama životinjske vrste, a koje treba da razviju otpornost prema bolestima i zaštitu od infekcija
 • Pravilnoj ishrani i korišćenju kvalitetne hrane uz redovno ispuštanje i ispašu čime se razvija prirodna imunološka zaštita životinje
 • Održavanju higijene, korišćenjem slame za prostirku, odnosno, redovnom pranju, čišćenju i dezinfekciji objekata i opreme, sredstvima koja su propisana i dozvoljena.

Veterinarska ambulanta Jegrička pruža i sledeće redovne usluge:

 • Prevencija, otkrivanje, prijavljivanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraza određenih Zakonom
 • Veštačko osemenjavanje krava bikovima rase:
  • Holstein
  • Brown swiss
  • Simental
  • Aberdeen angus
 • Lečenje steriliteta krava
 • Porodiljstvo
 • Hirurgija
 • Lečenje bolesti papaka i korekcija papaka
 • Dijagnostika i terapija internih bolesti
 • Stručni saveti u vezi sa ishranom i uzgojem visoko mlečnih krava

Kontakt:

Direktor: Radoslav Reljić
Sokolska 24
21238 Čurug, Srbija
Tel: +381.21.835.020
Fax: +381.21.835.020
jegricka@globalseed.info

LINKOVI

Kompanije u poslovnom sistemu Global Seed:

Ripe fruit farm - kompanija za proizvodnju i skladištenje voća

Opulent -fabrika stočne hrane

IFOAM - Međunarodna federacija pokreta za organsku poljoprivredu

ISOFAR - Međunarodno udruženje za istraživanje u oblasti organske poljoprivrede

Serbia organica - Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju

Udruženje proizvođača mleka Srbije

Holštajn asocijacija Srbije

Centar za organsku proizvodnju

IAE - međunarodna agencija za energiju

COGEN - evropsko udruženje za kogeneraciju

Soil Association - kampanja za zdravu, humanu i održivu hranu, poljoprivredu i korišćenje zemljišta

IMLEK - Industrija mleka i mlečnih proizvoda